notár

Úvod

• Notár je verejný činiteľ, štátom určená a splnomocnená osoba, ktorá vykonáva notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona c. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.  Notára menuje a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a notárov.

• Notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín – listín s dôkaznou silou väčšou, ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty.

• Notár je právnym poradcom, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.

• Notár je aktívny v oblasti obchodného práva a jeho pomoc oceníte pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností.

• Miestna príslušnosť notára nie je daná, čo znamená, že klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti, alebo poskytnutie právnych rád na ktoréhokoľvek notára v Slovenskej republike, podľa vlastného výberu. Výnimkou je pôsobenie notára ako súdneho komisára v dedičských veciach, kde sú notári poverovaní súdom podľa stanoveného rozvrhu práce a to v rámci obvodu súdu I. stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

• Notár svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.

Notárska činnosť

Štát poveruje notára zákonom č. 323/1992 Zb. na výkon verejnej moci, konkrétne na tieto činnosti:

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

 • zmluvy a dohody
 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • o iných právnych úkonoch (napr. exekučný titul)

Osvedčovanie právne významných skutočností

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní podľa 63 zák. č. 323/1992 Zb.
 • o iných skutočnostiach (losovanie atď.)

Konania vo veciach notárskych úschov

 • listiny, najmä závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť
 • peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi 

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% daní z príjmu
 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • Notársky centrálny register listín 

Činnosť súdneho komisára

 • prejednávanie a rozhodovanie v dedičských veciach zverených súdom

Iná činnosť notárskeho úradu

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • vydávanie výpisu z Obchodného registra na počkanie
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach

Notárska odmena

Odmena notára je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu jednotne pre všetkých notárov na  SR. Výška odmeny je stanovená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Sadzobník je k dispozícii na stránke Notárskej komory, tu. V súvislosti s konkrétnymi právnymi vecami Vám radi poskytneme informáciu ohľadom notárskej odmeny, kontaktujte nás.

Kontakt

Notársky úrad
JUDr. Veronika Mészáros - notár
Záhradnícka 10
945 01 Komárno
Slovenská republika

Kancelária sa nachádza na II. poschodí vľavo v budove NEXT (pri Klientskom centre polície) číslo dverí 024. Pred vstupom do budovy je potrebné stlačiť č. 024. Parkovanie je možné: pri budove NEXT, pri Bille, pri Tržnici.

tel.: 035 / 64 21 027
mobil: 0918/74-85-86
e-mail: veronika.meszaros@notar.sk

úradné hodiny:
pondelok 800 – 1600
utorok 800 – 1600
streda 800 – 1600
štvrtok 800 – 1600
piatok 800 – 1600

Poskytnutie notárskej činnosti je možné si dohodnúť aj mimo úradných hodín.

Kontaktný formulár

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.