notár

Úvod

• Notár je verejný činiteľ, štátom určená a splnomocnená osoba, ktorá vykonáva notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona c. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.  Notára menuje a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a notárov.

• Notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín – listín s dôkaznou silou väčšou, ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty.

• Notár je právnym poradcom, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.

• Notár je aktívny v oblasti obchodného práva a jeho pomoc oceníte pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností.

• Miestna príslušnosť notára nie je daná, čo znamená, že klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti, alebo poskytnutie právnych rád na ktoréhokoľvek notára v Slovenskej republike, podľa vlastného výberu. Výnimkou je pôsobenie notára ako súdneho komisára v dedičských veciach, kde sú notári poverovaní súdom podľa stanoveného rozvrhu práce a to v rámci obvodu súdu I. stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

• Notár svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.

Notárska činnosť

Štát poveruje notára zákonom č. 323/1992 Zb. na výkon verejnej moci, konkrétne na tieto činnosti:

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

 • zmluvy a dohody
 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • o iných právnych úkonoch (napr. exekučný titul)

Osvedčovanie právne významných skutočností

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní podľa 63 zák. č. 323/1992 Zb.
 • o iných skutočnostiach (losovanie atď.)

Konania vo veciach notárskych úschov

 • listiny, najmä závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť
 • peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi 

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% daní z príjmu
 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • Notársky centrálny register listín 

Činnosť súdneho komisára

 • prejednávanie a rozhodovanie v dedičských veciach zverených súdom

Iná činnosť notárskeho úradu

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • vydávanie výpisu z Obchodného registra na počkanie
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach

Notárska odmena

Odmena notára je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu jednotne pre všetkých notárov na  SR. Výška odmeny je stanovená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Sadzobník je k dispozícii na stránke Notárskej komory, tu. V súvislosti s konkrétnymi právnymi vecami Vám radi poskytneme informáciu ohľadom notárskej odmeny, kontaktujte nás.

Kontakt

Notársky úrad
JUDr. Veronika Mészáros
Župná 14
945 01 Komárno
Slovenská republika

Kancelária sa nachádza na prízemí vľavo, v budove poisťovne

Allianz, a.s., vstup je z bočného vchodu, číslo dverí 102.

Parkovanie je možné: Nám. M.R. Štefánika, Dunajské nábrežie,

Pevnostný rad, Tržničné námestie, Svätoondrejská ulica.

tel.: 035 / 64 21 027
e-mail: veronika.meszaros@notar.sk

asistent: Agneša Kubíková

úradné hodiny:
pondelok 800 – 1600
utorok 800 – 1630
streda 800 – 1630
štvrtok 800 – 1630
piatok 800 – 1600

Poskytnutie notárskej činnosti je možné si dohodnúť aj mimo úradných hodín.

Kontaktný formulár

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.