Úvod

• Notár je verejný činiteľ, štátom určená a splnomocnená osoba, ktorá vykonáva notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona c. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.  Notára menuje a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a notárov.

• Notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín – listín s dôkaznou silou väčšou, ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty.

• Notár je právnym poradcom, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.

• Notár je aktívny v oblasti obchodného práva a jeho pomoc oceníte pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností.

• Miestna príslušnosť notára nie je daná, čo znamená, že klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti, alebo poskytnutie právnych rád na ktoréhokoľvek notára v Slovenskej republike, podľa vlastného výberu. Výnimkou je pôsobenie notára ako súdneho komisára v dedičských veciach, kde sú notári poverovaní súdom podľa stanoveného rozvrhu práce a to v rámci obvodu súdu I. stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

• Notár svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.